Privacyverklaring

Stichting Openbare Bibliotheek Barneveld

De Stichting Openbare Bibliotheek Barneveld is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De bibliotheek heeft deze privacyverklaring in mei 2018 opgesteld in aansluiting op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 van kracht is.
Voor Bibliotheek Barneveld is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Wij streven er dan ook naar om aan de geldende wetgeving te voldoen (AVG) en transparant te zijn naar onze bezoekers toe. Daarom hebben wij een gegevensbeschermingsbeleid opgesteld en geïmplementeerd. Deze privacyverklaring voor onze abonnees en websitebezoekers maakt daar onderdeel van uit. Onze website bevat links naar websites van derden, deze privacyverklaring is daarop niet van toepassing.

Overzicht van persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken

Hieronder vindt u een overzicht van persoonsgegevens die we van u kunnen verwerken. Dit is afhankelijk van welke diensten u gebruikmaakt, welke abonnementsvorm u heeft of aanvraagt, en welke webformulieren u invult.

Contactgegevens, zoals

 • Voorletter(s)
 • Voorvoegsel(s)
 • Roep- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Telefoonnummer/mobiel telefoonnummer
 • E-mailadres

Betalingsgegevens, zoals bij het afsluiten van een betaald abonnement
Betalingsgegevens worden alleen verwerkt indien u kiest voor automatische incasso van uw abonnementsgeld waarvoor u zelf expliciet toestemming geeft.

 • IBAN
 • SEPA-machtiging

Gegevens over uw abonnement

 • Pasnummer
 • Gegevens over uw abonnement (incl. openstaande boetes)
 • Leenhistorie

Gegevens die wij kunnen vastleggen wanneer u onze website bezoekt

 • Inloggegevens van uw bibliotheekaccount
 • Profielgegevens van uw bibliotheekaccount
 • Internetbrowser, type apparaat, besturingssysteem
 • De gevraagde, noodzakelijke persoonsgegevens bij het invullen van een van onze webformulieren
 • Zelf ingevulde informatie in open velden (bijvoorbeeld bij recensies)
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website, met behulp van technische meetgegevens zoals IP-Adres, MAC- adres, identifiers in cookies

Bibliotheek Barneveld verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • Informatie die u verstrekt tijdens onze correspondentie (Heeft u bijvoorbeeld zelf aangegeven een leesbeperking te hebben dan kan dit onderdeel uitmaken van uw abonnementsgegevens)

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet altijd controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders of een voogd dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonsgegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@bibliotheekbarneveld.nl.

Bibliotheek Barneveld verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden

Bibliotheek Barneveld gebruikt uw gegevens om verschillende redenen. We maken daarbij gebruik van de gegevens die u zelf heeft verstrekt of gegevens die door een bezoek aan onze website worden gegenereerd in het geval u toestemming geeft voor het plaatsen van cookies.

Hieronder volgt een uiteenzetting van doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken

 • Om te kunnen voldoen aan de rechten en plichten die Bibliotheek Barneveld heeft jegens uw abonnementhouderschap
 • Om aanvragen of wijzigen m.b.t. uw abonnement door te kunnen voeren
 • Om u aan te kunnen melden voor een (betaalde) activiteit / cursus
 • Om inzicht te houden waar onze eigendommen zich bevinden en wanneer we deze terug kunnen verwachten
 • Om het reserveren van materialen en ruimtes mogelijk te maken
 • Om u optimaal gebruik te kunnen laten maken van onze online diensten
 • Om met u te kunnen corresponderen en u te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Ter verbetering van onze dienstverlening
 • Om u op de hoogte te houden middels de nieuwsbrief wanneer u zich hiervoor ingeschreven heeft
 • Vanuit wettelijke verplichting, bijvoorbeeld wanneer een overheidsinstantie zoals politie of justitie Bibliotheek Barneveld verplicht om gegevens te verstrekken.

Om een veilige openbare ruimte te creëren, maken wij in enkele van onze vestigingen gebruik van beveiligingsmaatregelen, waaronder beveiligingscamera’s. Hierover wordt u door middel van signing geïnformeerd. De camera’s en camerabeelden worden beheerd door onze beveiligingspartner Lagarde en worden uitsluitend ingezien door Bibliotheek Barneveld bij een vermoeden van overtreding. Bibliotheek Barneveld verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bibliotheek Barneveld verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u m.b.t. ons gerechtvaardigd belang of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
U kunt hierbij denken aan: leveranciers van software en applicaties ten behoeve van de bibliotheek, post verwerkende instanties, logistieke en facilitaire instanties, beveiligingsinstanties en (project)partners.

Als lid van Bibliotheek Barneveld kunt u gebruikmaken van verschillende aanvullende landelijke diensten die vallen onder de verantwoordelijkheid van de Koninklijke Bibliotheek. Via de website www.onlinebibliotheek.nl kunt u bijvoorbeeld e- books lenen.
Heeft u zich via uw bibliotheeklidmaatschap bij de online Bibliotheek geregistreerd voor het lenen van e-books, dan geeft de Koninklijke Bibliotheek dat aan ons door en wij zetten dat in onze lidmaatschapsadministratie.
We doen dat omdat de vergoeding voor het lenen van e-books is inbegrepen bij de lidmaatschapsvergoeding die u betaalt aan ons. Wij kunnen u dan beter van dienst zijn, bijvoorbeeld bij vragen over uw lidmaatschap. Ook kunnen we u informeren over nieuwe tarieven voor abonnementen met e-books en specifieke evenementen rondom e-books. Ook hoeven bepaalde promotiecampagnes niet aan u gestuurd te worden omdat u al gebruik maakt van e-books

Ook op de website www.bibliotheek.nl worden specifieke diensten door de Koninklijke Bibliotheek aangeboden. Om van deze diensten gebruik te kunnen maken, dient u op de website(s) voor de desbetreffende diensten een account aan te maken.

Wij wisselen op voorhand een beperkte set persoonsgegevens met de Koninklijke Bibliotheek uit om het mogelijk te maken dat u door de Koninklijke Bibliotheek als lid van de bibliotheek wordt herkend. Op het moment dat u een account voor deze dienst(en) aanmaakt, geeft u hiermee toestemming voor het verstrekken van uw lidmaatschapsgegevens van Bibliotheek Barneveld aan de Koninklijke Bibliotheek. De Koninklijke Bibliotheek koppelt deze gegevens vervolgens aan dit nieuwe account. Zij verwerkt deze gegevens overeenkomstig haar eigen privacyverklaring: https://www.onlinebibliotheek.nl/klantenservice/privacy-policy.html.

Als u gebruikmaakt van de diensten via www.onlinebibliotheek.nl en/of www.bibliotheek.nl, kunt u voor uw rechten als betrokkene rechtstreeks contact opnemen met de Koninklijke Bibliotheek. U kunt van modelbrieven gebruikmaken en die zijn beschikbaar op: https://www.kb.nl/avginzage.

Gebruik cookies op deze website

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine eenvoudige bestandjes die door browsers op de harde schijf van een computer worden geplaatst en informatie over bezoek aan websites bijhouden. De in de cookies opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer worden teruggestuurd.

Cookies voor analyse
Om het gebruik van onze websites te meten gebruiken wij de diensten Google Analytics en Adobe Analytics. Daarmee wordt onder meer bijgehouden hoe bezoekers onze websites gebruiken, welke pagina’s zij bezoeken, waar zij vandaan komen, waar zij op klikken en welke browser zij gebruiken. Met deze informatie kunnen wij het gebruiksgemak en de kwaliteit van onze websites verbeteren en kunnen bezoekersstatistieken worden opgesteld.

Google en Adobe kunnen als leveranciers van deze diensten de via de cookies verkregen informatie gebruiken voor hun eigen producten en diensten. Zij kunnen deze informatie aan derden doorgeven indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie namens of in opdracht van Google of Adobe verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Zie ook het privacy beleid van Google Analytics of van Adobe Analytics.

Cookies blokkeren of verwijderen
Het is mogelijk om het plaatsen van cookies te blokkeren en/of reeds geplaatste cookies te verwijderen. De wijze waarop verschilt per browser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien of te corrigeren. Dit kunt u als lid van Bibliotheek Barneveld (voor een deel van uw persoonsgegevens) zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account (mijn menu). Ook kunt u hiervoor terecht bij een van onze bibliotheekmedewerkers per telefoon, via mail of persoonlijk tijdens de full service-uren in een van de bibliotheekvestigingen. U heeft het recht op inzage, rectificatie en aanvulling van uw persoonsgegevens. Mits uw verzoek aan de door de AVG gestelde criteria voldoet, heeft u het recht op dataportabiliteit, vergetelheid, beperking van verwerking, bezwaar en het recht op een menselijke blik bij besluiten. Wanneer u expliciete toestemming voor de gegevensverwerking heeft gegeven (bijvoorbeeld bij het aanmelden voor de nieuwsbrief) dan kunt u deze op elk gewenst moment intrekken.

Bij het in behandeling nemen van een verzoek tot inzien, aanpassing of verwijdering vragen wij u om uw legitimatie. Dit doen we om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen.

Wilt u gebruikmaken van uw rechten als betrokkene of heeft u andere vragen/opmerkingen over onze gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar privacy@bibliotheekbarneveld.nl. Bibliotheek Barneveld zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 1 maand, op uw verzoek reageren.
Bibliotheek Barneveld wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bibliotheek Barneveld neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgt Bibliotheek Barneveld dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is, wij verwerkersovereenkomsten treffen met verwerkende partijen en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op via privacy@bibliotheekbarneveld.nl.

Bewaartermijn
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. Van tijd tot tijd kan onze privacyverklaring gewijzigd worden. Wijzigingen worden bekend gemaakt op onze website.

Voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving.

Wijzigingen

Doordat de privacywetgeving van tijd tot tijd wordt aangepast en verbeterd, is ook dit Privacy Statement aan veranderingen onderhevig. Indien er wijzigingen in aangebracht worden, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen via onze website. Bibliotheek Barneveld kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in dit privacy statement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Contactgegevens

Indien u vragen heeft over dit privacy statement of ons privacy beleid, kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens:

de Bibliotheek Barneveld
Nieuwstraat 29
3771 AS Barneveld
Tel: 0342 403 483
Mail: privacy@bibliotheekbarneveld.nl